Ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης/αποτίμησης της Πράξης ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5002641, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», η οποία αφορά στην αξιολόγηση της Πράξης μετά το πέρας των 18 πρώτων μηνών υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

 PDF 2,00 MB18/08/21 07:52:21ΕΚΘΕΣΗ