Στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025 η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως Αρχή Σχεδιασμού, ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΠΑ της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Ο πλήρης φάκελος της ΣΜΠΕ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας https://bit.ly/3Ep90XQ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 107017/2006 (Β΄ 1225) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλούνται να λάβουν γνώση της ΣΜΠΕ από τον ως άνω διαδικτυακό τόπο και να διατυπώσουν τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 του άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ: 1) οι Δημόσιες Αρχές, και 2) οι πολίτες, οι ενώσεις πολιτών, οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς της Περιφέρειας, οι Δήμοι καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ή και υπηρεσιακός παράγοντας.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά και επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (08/10/2021) και συγκεκριμένα μέχρι και τις 06 Νοεμβρίου 2021.