Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14.00 στο γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (4ος όροφος επί των
οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος στο Περιστέρι), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για τη συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών για το έτος 2021:

  1. Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.
  2. Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής
  3. Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.
  4. Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών των Δ/νσεων: Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.
  5. Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών των Δ/νσεων: Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Υγειονομικού Ελέγχου & Περ/κής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 187,21 KB19/08/21 08:14:57