Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  όλων των ΠΕ αρμοδιότητάς της (ονοματεπώνυμο Προϊσταμένου,τηλέφωνο και e-mail) στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα και οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση γνωμοδότησης αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών τους ή σχολικών μονάδων-τμημάτων βάσει του Ν. 4728/2020 ΦΕΚ 186/τΑ/29-09-2020  Άρθρο 15 παράγραφος 1 και του Ν. 4722/2020 ΦΕΚ 177/τΑ/15-09-2020 Άρθρο 43 παράγραφος 1 αντίστοιχα.

Ακολουθεί το αρχείο με τα στοιχεία επικοινωνίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ PDF 64,48 KB19/08/21 07:26:48