Γνωστοποιούμε

ότι στις  22-06-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Α.Α., ειδικοτήτων ΤΕ Γεωπόνων και ΠΕ Γεωπόνων, για τον ορισμό μελών της  τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του έργου για την καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς  της Π.Ε.Α.Α για το έτος 2016.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 143,05 KB18/08/21 01:55:55