Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη στις 14/10/2020, ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στον 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του Αναπληρωματικού Μέλους της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α., καθώς και του Τακτικού Μέλους της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. με χρονική ισχύ μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 178/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΓΩ7Λ7-ΜΚΩ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Επισυνάπτεται η γνωστοποίηση.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 152,87 KB19/08/21 07:29:47