Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 ξεκινάει η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία έτους 2016.

Οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, ή στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής ή στις Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής στην οποία θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ. (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματύχων από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος

–         Για τις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

–         Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :

 1. Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
 2. Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
 3. Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή
 4. Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή
 5. Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
 6. Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
 7. Εφ’όρου ζωής αναπηρία 67%

6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2015

7. Για όλους τους δικαιούχους 2 πρόσφατες φωτογραφίες ή 3 ίδιες για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.)

(Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας ΑΜΕΑ της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, με ΑΔΑ: 7ΦΤΔ465Θ1Ω-ΦΨ1 )

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 496,21 KB18/08/21 02:37:45