Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 06/09/2021 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία T-EXPO Α.Ε. Οργάνωση Εκθέσεων. και με το με αρ. πρωτ. 405/16-9-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Ανάρτηση Διεθνούς Εκθέσεως», καθώς επίσης και το από 526/6-10-2021 έγγραφο της εταιρίας με την επωνυμία T-EXPO Α.Ε. με θέμα «Αναβολή έκθεσης», η σχετική εκθεση αναβάλλεται.