Ανακοινώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. οικ. 119759/19-6-2018 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ΑΔΑ: 68ΧΑ7Λ7-ΟΑΡ, ΑΔΑΜ:18PROC003286231) για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 149.832,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με συστημικό αριθμό (α/α) ΕΣΗΔΗΣ 60235 ματαιώνεται ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3302/2018 (ΑΔΑ: Ψ5ΘΛ7Λ7-03Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 114,48 KB18/08/21 07:03:15