Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 300.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 09η Νοεμβρίου2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ.(λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού.

 PDF 1,21 MB09/11/21 04:13:28ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 PDF 436,09 KB09/11/21 04:13:28ΕΣΥ
 PDF 253,59 KB09/11/21 04:13:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 PDF 223,62 KB09/11/21 04:13:28ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 PDF 134,01 KB09/11/21 04:13:28ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 PDF 135,25 KB09/11/21 04:13:28ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 PDF 280,69 KB09/11/21 04:13:28ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 PDF 420,71 KB09/11/21 04:13:28ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ