ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι Περιφέρειας Αττικής, Κ.Α.Ε. 9762.08.067

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.451.61€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 25/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης shala@patt.gov.gr, ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΑ, τηλ. 213 – 160 1674 και dtexnikon.pn@patt.gov.gr, Γραμματεία, τηλ. 213 – 160 1691.