Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13/10/2021, ημέρα Τετάρτη  από 10.00 π.μ. έως 11.04 π.μ. της ίδιας ημέρας.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών Τρίτη 19/10/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η τροποποιημένη Διακήρυξη και η Περίληψη.