Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, κατόπιν της υπ’ αρ 2192/2021 (ΑΔΑ: 68ΛΕ7Λ7-ΑΜΩ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει

τη Διακήρυξη Ανοικτού Άνω των ορίων Διαγωνισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς των εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων (ΙΠΑΠ) «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» από και προς τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης και έως 31/07/2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά δρομολόγιο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 473.850,00 €, πλέον ΦΠΑ, (587.574,00 €, συμπ. ΦΠΑ) (πολυετής υποχρέωση)– [CPV 60130000-8].

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 19/10/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/10/2021

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/11/2021 και ώρα 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/11/2021 και ώρα 10:00

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.