Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, κατόπιν της υπ’ αρ 2268/2021 (ΑΔΑ: 9ΟΝΩ7Λ7-ΗΒ7) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει

Διακήρυξη 7/2021 Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294,Αιγάλεω], των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμίας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, του 1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΣΥ) Γ΄ Αθήνας και του 3oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016.

Συνολικός προϋπολογισμός180.000,00 € συμπ. ΦΠΑ. ΚΑΕ: 087501
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (CPV: 90911200-8)
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 140772

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 21/10/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/10/2021

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/11/2021 και ώρα 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11/11/2021 και ώρα 10:00

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

 PDF 1,90 MB05/11/21 04:03:42ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 PDF 55,06 KB05/11/21 04:03:42ΤΕΥΔ
 PDF 259,07 KB05/11/21 04:03:42ΠΕΡΙΛΗΨΗ