Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση δολωματικών σταθμών και για την υλοποίηση των εφαρμογών απεντόμωσης – μυοκτονίας και διαχείρισης κουνουπιών σε ετήσια κάλυψη για το κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά όπως περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Παρούσας Πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)

Αναλυτικά η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη έχει ως εξής:

  • 700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την προμήθεια και εγκατάσταση 92 (ενενήντα δύο ) δολωματικών σταθμών.

  • 1.900,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υλοποίηση των εφαρμογών απεντόμωσης – μυοκτονίας και διαχείρισης κουνουπιών σε ετήσια κάλυψη.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια και εγκατάσταση δολωματικών σταθμών και για την υλοποίηση των εφαρμογών απεντόμωσης – μυοκτονίας και διαχείρισης κουνουπιών σε ετήσια κάλυψη για το κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη κάθε φορά δαπάνη και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 13 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος), την 14 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.