Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρ. 118, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 50, του ν. 4782/2021, τις υπ’ αρ. 1497/2021 & 1531/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις υπ’ αρ. πρωτ. 622420/23.7.2021 &641089/29.7.2021 ΑΑΥ, σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση μίας μονάδας κλιματισμού στο κτίριο Πληροφοριών και δυο κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο Διοίκησης της Δ/νσης Πάρκων & Αλσών Π.Α. στο Πεδίο Άρεως.

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 800,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη μονάδα κλιματισμού στο κτίριο Πληροφοριών της Δ/νσης Πάρκων & Αλσών και το ποσό των 1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις δυο κλιματιστικές μονάδες στο κτίριο Διοίκησης της Δ/νσης Πάρκων & Αλσών, θα πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της εταιρείας.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη 06/10/2021 και ώρα 13.00 π.μ. σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α., Λ. Συγγρού 80-88, 3oς ορ., γραφείο 305.

Στο φάκελο να αναγράφεται: “ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΠΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ”.