Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λ. Συγγρού 165, συνολικού ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 2023/2021(ΑΔΑ: ΨΔΣΥ7Λ7-ΜΚ7, ΑΔΑΜ: 21REQ009286151) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2863 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με ΑΑ βεβ 2935.

Η Περιφέρεια Αττικής θα προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης από τον πρατηριούχο ή την εταιρεία που θα προσφέρει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, η οποία καθορίζεται από το υψηλότερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσης του προς προμήθεια είδους (πετρέλαιο θέρμανσης), όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr.

Οι Οικονομικές Προσφορές θα υποβληθούν εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή έως τη Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών – Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο), Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.