Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρ. 118, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 49, του ν. 4782/2021, τις υπ’ αρ. 2142/2021 (ΑΔΑ: ΨΣ5ΔΔ7Λ7-7Γ1 ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , την υπ’ αρ. πρωτ. 913946/01-11-2021 ΑΑΥ (ΑΔA:Ω2ΛΔ7Λ7-ΗΘ9) και τα υπ’ αρ. πρωτ. 777849/21-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Μέριμνας και 765587/16-09-2021 έγγραφο Δνσης Υγειονομικού Ελέγχου σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για τη προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες Δνσεων ΠΕΚΤΑ συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η οικονομική σας προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 €, θα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένη και να αποσταλεί μέχρι την 26 /11/2021 και ώρα 14.00 π.μ. στην υπηρεσία μας Λ. Συγγρού 80-88 3Ος ορ., 305 γραφείο, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για τη προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών , συνολικού προϋπολογισμού 1000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.» προσκομίζοντας επίσης φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας σας καθώς Ανακοίνωση και νόμιμης εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 161,53 KB26/11/21 05:14:48