Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της συνημμένης πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, που αναγράφονται στην πρόσκληση.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού 141720), εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,13 MB22/11/21 02:51:24