Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός τριμήνου, στα υπηρεσιακά οχήματα καθώς και στο υπηρεσιακό φορτηγό της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Τα υπηρεσιακά οχήματα, το υπηρεσιακό φορτηγό καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο 1ο άρθρο και στο 2ο άρθρο αντίστοιχα της  Πρόσκλησης.

O συνολικός προϋπολογισμός είναι 3.750,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων, ήτοι 3.000,00€ είναι ο προϋπολογισμός της ετήσιας ασφάλισης και 750,00€ είναι ο προϋπολογισμός της τρίμηνης παράτασής της.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € για την ασφαλιστική κάλυψη (ετήσια και τρίμηνη παράταση) του συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατικών, φορτηγού και δίκυκλου), υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι της Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς (5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 25-10-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μ.μ.

 PDF 336,21 KB25/10/21 02:34:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
DOCX 36,28 KB25/10/21 02:34:00ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ