Πρόσκληση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (έκτακτο δρομολόγιο λόγω COVID-19) του Δημοτικού Σχολείου Αυτιστικών Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 11.840,00 € (έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ), πλέον Φ.Π.Α..

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση, μέχρι την Τετάρτη  20/10/21, και ώρα 10.30π.μ.

 PDF 7,24 MB20/10/21 10:30:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ