Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

77.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 142358 εντός ΔΕΚΑ (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 18/11/2021 και ώρα15:00.

Η Πρόσκληση 03/2021 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής https://www.patt.gov.gr/

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,52 MB18/11/21 09:26:47