Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρ. 118, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 50, του ν. 4782/2021, τις υπ’ αρ. 1753/2021(ΑΔΑ: 6ΘΔΝ7Λ7-Θ2Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αρ. πρωτ: 743213/2021 ΑΔΑ: (6ΛΞΚ7Λ7-4ΙΘ) ΑΑΥ, σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ετήσια συντήρησης και αναγόμωσης του πυροσβεστικού εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, θα πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της εταιρείας.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 13.00 π.μ. σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α., Λ. Συγγρού 80-88, 3Ος ορ., γραφείο 305.

Στο φάκελο να αναγράφεται: « ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ».