Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια πέντε (5) μηχανημάτων scanners για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, προϋπολογισμού 6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213 2114417, 213 2100359, μέχρι την 18 – 11 -2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν:

1.το αρχείο της Πρόσκλησης.

2.Παράρτημα Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.Παράρτημα Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

4. Παράρτημα Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 333,37 KB18/11/21 10:46:00