Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 9.791,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17  χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος) έως την Τετάρτη 17-11-2021 και ώρα 14:30 μ.μ, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,οικονομικού έτους 2021, Ειδικός Φορέας 05072 και ΚΑΕ 087901 «λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες».

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 201,66 KB17/11/21 09:58:36