Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 21-11-2018 και ώρα 10:00 π.μ  θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση των άγονων δρομολογίων με α/α 55, 81, για τα οποία δεν υποβλήθηκε προσφορά στον 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε Πειραιά (Δ/ξη 2/2018) και για τα νέα δρομολόγια 87, 89,90,91,92,93  που προέκυψαν μετά τη διακήρυξη των σχετικών διαγωνισμών έως τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/20-09-2018).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Παρακάτω επισυνάπτονται 2 (δύο) Ανακοινώσεις  με τους  πίνακες δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΝΑ PDF 595,34 KB18/08/21 07:01:48
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ PDF 691,65 KB18/08/21 07:01:48