Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την επιλογή αναδόχου εφαρμογής επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 149.832,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 120.832,80€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 28.999,87€.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,092€, και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 4/2020 διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις 15-10-2020.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών πέντε (5) ημέρες, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11-7-2020 και ώρα 15:00 μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 16-7-2020 και ώρα 10:00 πμ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α συστήματος 94254, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο της Πρόσκλησης.

 PDF 295,13 KB18/08/21 10:55:58ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ