Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 05/04/2021 και ώρα 10:30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2020-2021, για το αριθ. 55 άγονο δρομολόγιο της αριθ. 03/2019 πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ και για το αριθ. 111 άγονο δρομολόγιο της αριθ. 05/2019 πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2, τελ.εδάφιο του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α/29-7-2020) και ύστερα από τις με αριθ. 414/2021 (ΑΔΑ: ΨΓ317Λ7-ΥΣΔ) και 502/2021 (ΑΔΑ: 97ΚΧ7Λ7-8Ε4) Αποφάσεις αντίστοιχα της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το/α  δρομολόγιο/α του συνημμένου πίνακα,  να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (κτίριο 240Α, Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, ισόγειο).

 PDF 234,07 KB19/08/21 09:03:50ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ