Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 06 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ., κατόπιν της υπ’ αρ. 448/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΔΧΥ7Λ7-ΨΤΨ), θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα κολυμβητήρια για το γ΄ τρίμηνο, της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο με τον πίνακα των δρομολογίων.

 PDF 642,05 KB18/08/21 04:22:59ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ