Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 9:30 πμ κατόπιν της υπ. αρ. 3782/2018 (ΑΔΑ:ΩΑΞΗ7Λ7-ΑΙΟ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 για την ανάθεση ενός (1) νέου δρομολογίου τα οποία προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Δ/ξη 3/2018).
Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφούν συμβάσεις με ισχύ μέχρι τις 30-6-2019, υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση που προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί 5ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτές λύονται αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τα στοιχεία του δρομολογίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 855,64 KB18/08/21 07:13:44