Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 05/02/2019 και ώρα 09:30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του νέου δρομολογίου με α/α 94, το οποίο προέκυψε μετά τη Διακ/ξη 2/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε Πειραιά  έως τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί η Ανακοίνωση με τα στοιχεία του δρομολογίου.

 PDF 419,37 KB18/08/21 07:23:34ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ