Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δρομολογίων Πρωτ/βθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής διεξαγωγής του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης για το Β΄ και Γ΄ τρίμηνο σχολικού έτους 2018-2019, τα οποία προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του ΔΣΑ, και με διάρκεια ισχύος έως 30-06-2019

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθoύν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 924,82 KB18/08/21 07:21:01
ΤΕΥΔ DOC 127,50 KB18/08/21 07:21:01
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 39,50 KB18/08/21 07:21:01