Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών του νέου δρομολόγιου μεταφοράς μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου,για το σχολικό έτος 2018-2019. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθoύν τα σχετικά αρχεία.

 PDF 194,24 KB18/08/21 06:35:16ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 DOC 131,00 KB18/08/21 06:35:16ΤΕΥΔ
 DOC 39,00 KB18/08/21 06:35:16ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ