Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., κατόπιν της υπ’ αρ. 2552/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙ2Β7Λ7-8Γ7), θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την κάλυψη των παράλληλων εκδηλώσεων του Μαραθωνίου της Αθήνας 2018 ΣΕΓΑΣ/AIMS, για την ομάδα 8 της υπ’ αρ. 10/2018 Διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:18PROC003520418) για την οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

 PDF 404,01 KB18/08/21 06:40:05ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ