Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Την Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, σε διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολείων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, κατά το δεύτερο σχολικό τρίμηνο, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 133,23 KB18/08/21 07:19:07