Η Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, την Τρίτη 26-06-2018 στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος) και ώρα 11:00 για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για τα κάτωθι δύο (2) τμήματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Το ΤΜΗΜΑ 9 αφορά στην πολιτιστική εκδήλωση «Κουντουριώτεια» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας και θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 2018. Περιλαμβάνει την ηχητική και φωτιστική κάλυψη και έχει εκτιμώμενη αξία 2.016,13€ χωρίς ΦΠΑ.

Το ΤΜΗΜΑ 13 αφορά στην πολιτιστική εκδήλωση «HMSGLOUCESTER 77 χρόνια μετά…..» που θα συνδιοργανώσει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Κυθήρων και θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2018. Περιλαμβάνει την ηχητική και φωτιστική κάλυψη και έχει εκτιμώμενη αξία 3.225,81€ χωρίς ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα Τμήμα, ή και για τα δύο (2) Τμήματα.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά Τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη αξία ανά Τμήμα και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 2/2018 Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 18PROC003081027)

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας Πρόσκλησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι την ολοκλήρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και όχι πέραν τις 31-12-2018.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79952100-3: Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών κάθε τμήματος στην οποία συμμετέχουν, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844.01 του Ε.Φ. 08072 του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 2/2018 Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 18PROC003081027) και Α/Α συστήματος 57285) της Δ/νσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής – Τμήμα Προμηθειών.

Τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από:

  • για το Δήμο Ύδρας από την κ. Μαραγκού Κατερίνα τηλέφωνο:2298502210
  • για το Δήμο Κυθήρων από το Γραφείο Δημάρχου ,τηλέφωνο :2736031213

Κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή οι προσωρινοί ανάδοχοι θα καταθέσουν στην υπηρεσία σφραγισμένο φυσικό φάκελο με δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9Α της αρ. 2/2018 Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 18PROC003081027) και Α/Α συστήματος 57285) της Δ/νσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής – Τμήμα Προμηθειών.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

 PDF 245,83 KB18/08/21 06:12:42ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ