ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ», (CPV:71318000-0, NUTS GR303)

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 128 παρ. 1 του ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προϋπολογισμού 209.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ»  για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ».

Πληροφορίες για το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις προθεσμίες μπορούν να ευρεθούν στη συνημμένη Πρόσκληση.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 09-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 και η παραλαβή θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

 PDF 631,29 KB18/08/21 04:19:59ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 PDF 850,13 KB18/08/21 04:19:59ΤΕΥΔ
 PDF 0,00 08/09/21 03:26:44ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ