Από την Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνεται ότι :

Με το με αρ. πρωτ. 20/2-4-2014, έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 1, του Ν. 2839/2000, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας κοινοποιήθηκε το με αρ. Αριθμ.2/2014 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 1, του Ν 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την από 12-2-2014 προσφυγή της «GENERAL CONTROL- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», κατά της υπ’ αριθμ. 241/31-1-2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. Το εν λόγω Πρακτικό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην «GENERAL CONTROL- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, έχει αναρτηθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Έδρας του καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σύμφωνα με το από 3-4-2014 συνημμένο πρακτικό ανάρτησης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.