Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Νήσων ανακοινώνεται ότι :

Με το με αρ. πρωτ. 7/24-01-2014, έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 1, του Ν. 2839/2000, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας κοινοποιήθηκε το με αρ. Αριθμ.1/2014 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 1, του Ν 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την από 22/11/2013 προσφυγή της «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», κατά της υπ’ αριθμ. 2428/2013 (59η Συνεδρίαση της 8-11-2013) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου του θέματος. Το εν λόγω Πρακτικό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, έχει αναρτηθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, σύμφωνα με το από 31/01/2014 συνημμένο πρακτικό ανάρτησης.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.