Από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνεται ότι:

Με το αρ. πρωτ. 20/8-5-2018 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 της του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας κοινοποιήθηκε το υπ’ αρ. 3/2018 Πρακτικό της Επιτροπής των άρθρων 18 του Ν. 2218/1994 και 7 παρ. 1 του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με α) την από 27/2/2018 προσφυγή του Δημητρίου Μανωλάκη κατά της αριθ. 272/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και β) την από 27/3/2018 προσφυγή του ιδίου κατά της αριθ. 485/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Το εν λόγω Πρακτικό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στον προσφεύγοντα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, έχει δημοσιευθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, σύμφωνα με το από 16-5-2018 συνημμένο αποδεικτικό δημοσίευσης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

Αποδεικτικό δημοσίευσης PDF 29,00 KB18/08/21 06:02:50
Πρακτικό-Προσφυγή PDF 107,66 KB18/08/21 06:02:50