Με την υπ’ αρ. 12202/3-12-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» με έδρα στην οδό Βασ. Γεωργίου Α 28Α  στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 23/11/2018 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το προϊόν «PLAYSTATIONVR», κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).