Με την με αριθ. 3270/18-08-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) στην εταιρεία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. με έδρα στο 14ο χλμ Θες/νίκης – Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας, στις 11-08-2021 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Κ. Βάρναλη 52 στη Μεταμόρφωση, διαπιστώθηκε απαίτηση είσπραξης υψηλότερης τιμής στο ταμείο από την αναγραφόμενη στην πινακίδα στο σημείο πώλησης ενός είδους στο χώρο της μαναβικής,  κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9 της Υ.Α. με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Φ.Ε.Κ. 2983/Β/30-08-2017), που τιμωρείται διοικητικά, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 14γ της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. Το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάστηκε λόγω υποτροπής εντός τριετίας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/08-08-2013).