ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3504/22-12-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ΑNWAR ANWAR ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Περγάμου 41Α, Αθήνα

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 14-12-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής/προέλευσης στη μαναβική εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.