ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3585/30-12-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση

ΧΗΕΜΑLI ISMAILτου GANI ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, Αρμοδίου 35,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 21-12-2016,διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προϊόν «αρνιά κατσίκια ΝΩΠΑ ΕΛΛΑΣ 6,99 ΕΥΡΩ» ενώ υπήρχαν πολλές πινακίδες με τιμή 4,99 ευρώ που αφορούσαν τιμή πώλησης για χεράκια με σκοπό την παραπλάνηση των καταναλωτών κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 § 1 & 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.