Με την αρ. πρωτ. 538/29-03-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «AΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Β. ΚΡΑΤΟΥΝΑΣ Β. Ο.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, Χαλκοκονδύλη 24-26, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-03-2019, διαπιστώθηκε διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού αποδοχής καρτών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) ως όφειλε, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές. Τα παραπάνω αποτελούν παραβάσεις  του άρθρου 65 του Ν. 4446/16 σε συνδυασμό με τις Κ.Υ.Α 45231/2017 (ΦΕΚ Β΄1445/27.04.2017), Κ.Υ.Α 86437/2017(ΦΕΚ Β΄ 2881/21.08.2017) και Κ.Υ.Α 133473/11.12/2017 (ΦΕΚ Β΄4309/11.12.2017).