Με την υπ’ αρ. πρωτ.8694/5-12-2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) στην εταιρεία MEDIA SATURN ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με έδρα: Λ. Κηφισίας 49, Μαρούσι, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις 24/11/2017, στο υποκατάστημα Περιστερίου,  επί της Λ. Αθηνών 64 & Θηβών 25, για τη μη αναγραφή της αρχικής τιμής σε πέντε (5) κωδικούς προϊόντων, που πωλούνταν σε προσφορά, το οποίο συνιστά παράβαση του άρθρου 15§2 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1§2 της Υ.Α. 91354/2017 και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ανά κωδικό, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 2§14Α της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.