Επιβολή προστίμου για ελλιπή τήρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας

Με την υπ’ αρ. 1640/12-02-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) στην επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΠΕΖΙΡΙΔΗΣ» με έδρα στην Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ Ε-34 στον Αγ. Ι. Ρέντη, για τους παρακάτω λόγους:

Σε συνέχεια ελέγχου για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 25/01/2018 σε κατάστημα επί των οδών Ταξιαρχών 138 & Αγ. Νικολάου στον Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΠΕΖΙΡΙΔΗΣ» τηρούσε ελλιπώς το Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας νωπών οπωρολαχανικών, κατά παράβαση του άρθρου 28 §7Γ της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).