ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2403/02-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΠΑΛΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Καποδιστρίου 36, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 30/09/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη ειδικού εντύπου «φύλλου διαμαρτυρίας» εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 96 § 1 και 10 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.