Με πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, έγινε δεκτό το αίτημα 117 μόνιμων υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ, προς επίλυση δικαστικής διαφοράς που είχε ανακύψει, για την αποζημίωση τους σε χρήμα, επειδή δεν τους είχε χορηγηθεί γάλα από τον Σύνδεσμο, παρά το ότι ήταν υπόχρεος κατά τα έτη 2010 και 2011.
Η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, θέτει πάντα στο επίκεντρο το ανθρώπινο προσωπικό του Συνδέσμου, του οποίου σέβεται τα δικαιώματα και θέτει ως προτεραιότητα την εξασφάλισή τους. Σε αυτό το πλαίσιο,ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση του νομικού συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ,  έγινε αποδεκτή η πρόταση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και των εργαζομένων.
Συγκεκριμένα η συμφωνία προβλέπει ότι ο ΕΔΣΝΑ θα καταβάλει το ποσό των 723,25 ευρώ για κάθε εργαζόμενο, ενώ οι εργαζόμενοι θα παραιτηθούν από το υπόλοιπο κεφάλαιο, τους τόκους υπερημερίας και την δικαστική δαπάνη, άμα τη εξοφλήσει τους. Μετά την καταβολή θα υποβληθεί και δικόγραφο παραίτησης από τις αγωγές.