ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Νόμος 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με την συμπληρωματική εγκύκλιο 20868/29-09-2010) εισάγεται η  υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Παράλληλα, η ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει τις δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμα πληροφόρησης, το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ συντονίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ) και δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές.

Από 15/3/2011 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αυτή έχει ξεκινήσει και η Περιφέρεια Αττικής την καταχώρηση των διοικητικών εγγράφων της στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο κεντρικός Διαδικτυακός Τόπος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου παρέχονται οι λειτουργίες προβολής και αναζήτησης στο σύνολο των αποφάσεων που έχουν αναρτηθεί, λειτουργεί στην διεύθυνση: http://et.diavgeia.gov.gr/

Ειδικότερα για τα έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής, η διεύθυνση του χώρου που αναρτώνται είναι:  http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis

Επίσης, υπάρχει ο πληροφοριακός διαδικτυακός τόπος στη διεύθυνση: http://diavgeia.gov.gr/, που περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό και οδηγίες τόσο για τους πολίτες που θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία , όσο και για τους Φορείς που θα φροντίζουν για την ανάρτηση.

Ακολουθεί εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο – Εγχειρίδια) καθώς και νομοθετικό υλικό.

Εγχειρίδιο Πολίτη PDF 1,40 MB18/08/21 09:42:02
Νόμος 3861/2010 PDF 135,42 KB18/08/21 09:42:02
Νόμος 4210/2013 PDF 163,59 KB18/08/21 09:42:02